« »

ZÁVĚREČNÝ SLAVNOSTNÍ KONCERT FESTIVALU /
MEZI SALCBURKEM A VÍDNÍ
Bohuslav Matoušek
Ensemble 18+

Plzeň, Betlémská kaple, Husova ul.

Účinkující

Bohuslav Matoušek, housle
Ensemble 18+

Program

Wolfgang Amadeus Mozart / 1756-1791
KIRCHENSONATE IN D, K.144/124A

Joseph Haydn / 1732-1809
HOUSLOVÝ KONCERT Č. 4 G DUR, HOB. VIIA/4
Allegro moderato - Adagio - Finale: Allegro

Johann Michael Haydn / 1737-1806
DIVERTIMENTO IN D
Marcia: Andantino - Menuetto: Allegretto - Rondo: Andante - Finale: Lieto assai

Franz Aspelmayr / 1728 – 1786
SINFONIA IN F
Adagio - Allegro - Largo e dolce - Menuet grazioso - Trio – Allegro

Joseph Haydn / 1732-1809
HOUSLOVÝ KONCERT Č. 1 C DUR, HOB. VIIA/1
Allegro moderato - Adagio - Finale: Presto

Popis

Koncertní program s názvem "Mezi Salzburkem a Vídní” pro sólové housle a smyčcový orchestr nastiňuje stručně tvorbu čtyř hudebních osobností doby v umění označované jako klasicistní. Po rozkvětu vrcholně barokní hudby v polovině 18 st. nastala chvíle, kdy se barokní rysy zjemnily, složitý kontrapunkt byl nahrazen melodicko-zpěvným projevem. Tyto i další principy se staly předzvěstí nastupujícího klasicismu. Nové generace viděly v hudbě svých předchůdců spíše plod matematických úvah, než ryzí umění, působící na city, umění lidské, prosté, schopné dojímat. Hudba se zároveň přesouvá z církevních kruhů a šlechtických paláců stále blíže obyvatelům měst,vznikají veřejné produkce, je kladen důraz na srozumitelnost hudební řeči. Čtyři autoři dnešního večera v tomto smyslu hudební vkus na území Rakouska - Uherska v měšťanských či šlechtických salónech výrazně ovlivňovali.
Ústředním bodem dnešního koncertu jsou dva houslové koncerty Josepha Haydna v podání houslového virtuosa Bohuslava Matouška, který rovněž všechny dostupné Haydnovy koncerty vydal na unikátní nahrávce. V Haydnově tvorbě hraje žánr koncertu poněkud vedlejší roli. Proti jeho 106 symfoniím zaujímá 24 koncertů skromné místo - a to se ještě nezachovaly zdaleka všechny! Své koncerty psal Haydn zejména pro členy orchestru knížete Esterházyho, jehož vicekapelníkem se po odchodu z volného působení ve Vídni r. 1761 stal. Jmenovitě uváděný koncert C Dur nese podtitul “fatto per il Luigi”, a byl věnován skvělému houslistovi své doby, koncertnímu mistrovi esterházyovské dvorní kapely Luigi Tomasinimu. Můžeme se domnívat, že Haydn považoval symfonii za prestižnější žánr, svou roli mohlo sehrát i to, že nebyl virtuózním sólistou, ačkoli se od dětství učil hrát na cembalo a na housle. Možná také neměl dost příležitostí se tvorbě koncertů věnovat a po právu je dodnes označován především za “otce” hudební formy klasické symfonie a smyčcového kvarteta.
V úvodu večera zazní jedna z kostelních sonát (Kirchensonaten) W. A. Mozarta. Joseph Haydn a Wolfgang Amadeus Mozart nebyli jen dva géniové, kteří vytvořili dodnes živá díla hudby klasicismu. Byli to také přátelé, kteří se vzájemně ctili a pomáhali si. Dojemný je zachovaný Haydnův dopis do Prahy, kde místo sebe doporučuje pro objednávku operního díla Mozarta, a sice se skromným dovětkem: „Mé operní práce jsou příliš lokální“. Naopak Mozart, obvykle komponující velmi rychle, si dával neobyčejně záležet na šestici smyčcových kvartetů věnovaných Haydnovi, a ještě v tiskařských plotnách provedl úpravy, jen aby bylo dílo pro „našeho milovaného tatíčka“ co nejdokonalejší.
Poměrně málo známá je skutečnost, že Joseph Haydn měl bratra Michaela, rovněž skladatele, působícího v Salcburku. S Michaelem Haydnem se rodina Mozartů stýkala hlavně v době, která předcházela Amadeovu odchodu do Vídně. Dle mínění zaměstnavatele, salzburského arcibiskupa, nevykonával v prvních letech svou práci dostatečně, a proto byli přijati do služby další hudebníci, např. otec a syn Mozartovi. W. A. Mozart dokonce dokomponoval do děl Michaela Haydna některé věty. Svou stopu v dějinách hudeby mladší z bratří Haydnů rozhodně zanechal. Na sklonku života byl např. učitelem Carla Marii von Webera a Antona Diabelliho. Skládal téměř všechny hudební formy od komorní hudby až po opery a oratoria, těžiště jeho díla tkví však především v církevní hudbě na liturgické texty. Měl údajně averzi k vydávání svých skladeb tiskem, a proto většina jeho děl zůstala v rukopisech.
Ukázkou jemných stylových nuancí dané doby a území je symfonie rakouského skladatele a houslisty Franze Asplmayra. Nejvíce je znám jako skladatel oper na motivy řeckých mýtů, a jako autor symfonií a smyčcových trií, které byly mylně připisovány právě Haydnovi. Ačkoliv zdatný houslista, byl Aspelmayr placen především za skládání symfonií, z nichž se jich do dnešní doby dochovalo velmi málo.


Generální partner festivalu

Hlavní partneři festivalu

Další partneři

Ostatní partneři