Festival - dramaturgie 2013

Haydnovy hudební slavnosti jsou nejdéle trvající přehlídkou staré hudby v České republice! Festival vznikl zejména jako připomínka na první profeionální angažmá mladého Josepha Haydna u hrabat z Morzinu na zámku v Dolní Lukavici na jižním Plzeňsku v létech 1757-61.

Haydnovy hudební slavnosti jsou svátkem všech milců skvostné staré hudby, kteří se do regionu pravidelně sjíždějí se začínajícím podzimem v polovině září, aby se setkávali s autentickou hudbou a jejími interprety v prostředí, ve kterém zněla už před staletími - na kůrech malých vesnických kostelíků i v šlechtických salónech barokních zámků. Jedním z cílů pořadatele, České společnosti Josepha Haydna, o.s. je i prezentace nejnovějších trendů v oblasti historicky poučené interpretaci hudby baroka, klasicismu a raného romantismu.

Dramaturgii festivalu už tradičně připravila muzikoložka a publicistka PhDr. Michaela Freemanová.


V letošním roce se Haydnovy hudební slavnosti soustředí na dvě velká výročí našich hudebních dějin - Jana Křtitele Vaňhala (1739-1813), jehož symfonie připravily půdu pro zájem o Haydnovu tvorbu v Anglii a  Vojtěch Jírovce (1763-1850), jehož skladby byly pod Haydnovým jménem vydávány v Paříži a jenž se v Anglii zasloužil o Haydnovo vřelé přijetí ve vysokých společenských kruzích. Program nezapomene ani na vynikajícího alžbětinského loutnistu a skladatele Johna Dowlanda (1563-1626). A konečně ani na Ferdinanda Maxmiliána Morzina, prvního Haydnova zaměstnavatele, od jehož smrti uplyne letos 250 let.

Joseph Haydn

Franz Joseph Haydn se narodil 31. března roku 1732 ve městečku Rohrau v Dolních Rakousích v blízkosti rakousko-uherských hranic. Jeho otcem byl Matthias Haydn, který byl kolářem a velkým milovníkem hudby. Haydnova matka, Maria (rozená Kollerová), sloužila jako kuchařka na zámku hrabat Harrachů. Z jejich dvanácti dětí se kromě Josepha stal vynikajícím hudebníkem i jeho o pět let mladší bratr Johann Michael. Studiu hudby se Joseph Haydn věnoval od svých šesti let - nejprve v nedalekém Hainburgu, pak ve Vídni, jako člen chlapeckého sboru svatoštěpánského dómu, později samostatně. Po několika letech života vídeňského hudebníka ve "svobodném povolání" se kolem roku 1757 stal kapelníkem hraběte Morzina, který byl majitelem panství Dolní Lukavice, kde údajně vznikla jeho první symfonie. Roku 1761 vstoupil do služeb knížat Esterházyů, v jejichž službách setrval až do roku 1790, kdy natrvalo přesídlil do Vídně. Jeho tvorba se v průběhu let rozšířila po celé Evropě; mimořádně úspěchy mu přinesly návštěvy Anglie v letech 1790-1792 a 1794-1795. Velký rakouský skladatel Franz Joseph Haydn zemřel 31. května roku 1809 ve Vídni, okupované v té době napoleonskou armádou.

Aktuality